Tin Tức

Thông báo bảo trì sát nhập Server

- 12h00 ngày 23/08 Server bắt đầu bảo trì để gộp Server 

 

- Dự tính 21h00 sẽ mở Server lại .

 

*** Thông tin bảo trì và gộp Server sẽ có sau khi bảo trì xong